Paper food container / บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารกระดาษ

Wide Bowl | กล่องอาหารกระดาษทรงกลม ปากกว้าง ฝาใส

Stylish Series | ถ้วยกระดาษสี่เหลี่ยม ฝาใส

Mono series / ถ้วยกระดาษทรงสี่เหลี่ยมพร้อมฝา PET

KW/KK Paper Tray | กล่องอาหารกระดาษ สี่เหลี่ยม ฝาใส

Rectangular box | กล่องอาหารกระดาษสี่เหลี่ยม ฝาในตัว

Noodle Box / กล่องบะหมี่

Sushi Tray | ถาดอาหารกระดาษ ฝาใส

Showcase series / ถาดกระดาษพร้อมฝา PET

Burger Box , Snack Box / กล่องกระดาษคราฟท์

Sandwich Box / กล่องแซนวิช